Obchodní podmínky pro prodej zboží distančním způsobem

Prodávající: Pavel Kusý, IČ 71311386, DIČ CZ8103190172
Sídlo: 158 00 Praha 5, Jinonice, Klikatá 197/12
Číslo účtu: 139233319/0800
E-mail: _______@daruj-kvetiny.cz
Telefon: + 420 _____________
Webové stránky: https://daruj-kvetiny.cz/
Internetový obchod:

ÚVODEM

1. Zobrazení zboží v katalogu internetového obchodu je pouze informativní. Prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu na veškeré tam uvedené zboží.

2. Informace o zboží, jeho kupní ceně a hlavních vlastnostech v katalogu internetového obchodu jsou závazné po dobu, po kterou jsou zobrazovány.

3. Kupní cena se skládá z
a) ceny zboží (včetně všech souvisejících poplatků a daně z přidané hodnoty),
b) nákladů na balení zboží a jeho dopravu (částky uvedené v katalogu internetového obchodu platí v tomto případě pouze, je-li zboží doručováno v rámci České republiky; při doručování do zahraničí je nutno domluvit tyto náklady ad hoc).

4. Náklady, které kupujícímu vzniknou při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením smlouvy (internetové připojení, telefonní hovory) nese ze svého.

5. Doručování písemností se děje elektronickou poštou. Kupující doručuje prodávajícímu na adresu uvedenu v těchto obchodních podmínkách. Prodávající doručuje kupujícímu na adresu uvedenou v objednávce.

KUPNÍ SMLOUVA

6. Při nákupu v internetovém obchodě vyplní kupující objednávku v podobě objednávkového formuláře. Vybere zboží, počet kusů, způsob platby a doručení. Objednávku odešle prodávajícímu kliknutím na tlačítko „KOUPIT“.

7. Objednávka je závazná, jsou-li vyplněny všechna pole objednávkového formuláře ozna-čená jako povinná, a kupující potvrdí souhlas s obchodními podmínkami.

8. Objednávku lze prodávajícímu poslat též v podobě neformálního textu nebo domluvit telefonicky. V takovém případě je vhodné, aby si kupující u prodávající předem vyžádal cenovou nabídku.

9. Po obdržení objednávky zašle prodávající kupujícímu její potvrzení. Tím je uzavřena kupní smlouva. Současně s potvrzením objednávky zašle prodávající kupujícímu odkaz na platební bránu (link), jejímž prostřednictvím lze uhradit kupní cenu.

10. Nemůže-li prodávající dodat některé zboží uvedené v objednávce, zašle kupujícímu po-změněnou nabídku. Pozměněná nabídka se považuje za návrh smlouvy. Kupní smlouva je v takovém případě uzavřena až odpovědí kupujícího obsahující souhlas s přijetím tohoto návrhu.

11. Nemůže-li prodávající dodat žádné zboží uvedené v objednávce, vyrozumí o tom nepro-dleně kupující a objednávku nepotvrdí. Současně mu vrátí případně již zaplacenou kupní cenu.

12. Kupující může kupní cenu uhradit:
a) běžným převodem na účet prodávajícího,
b) převodem na účet prodávajícího prostřednictvím platební brány ______,
c) platební kartou,
d) v hotovosti nebo platební kartou při osobním odběru v provozovně prodávajícího.

13. Pří úhradě podle písm. a) až c) předchozího článku je cena splatná předem. Prodávající zboží odešle až po zaplacení.

14. Zboží je kupujícímu dodáno:
a) na adresu určenou kupujícím objednávce
b) v provozovně prodávajícího, zvolí-li si kupující osobní odběr

15. Je-li zboží dodáváno na adresu určenou kupujícím, je kupující povinen zboží při dodání převzít. Je-li z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit zvýšené náklady.

16. Při převzetí zboží je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů a v případě ja-kýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. Je-li zjištěno porušení obalu svědčící o neoprávněném vniknutí do zásilky, nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.

17. Převzetím zboží nabývá kupující vlastnické právo ke zboží. Odpovědnost za nahodilou zkázu, poškození či ztrátu zboží na něj přechází okamžikem převzetí zboží nebo okamži-kem, kdy ho byl povinen převzít.

ODSTOUPENÍ

18. Kupující, který uzavřel smlouvu mimo svoji podnikatelskou činnost jako spotřebitel, má právo od ní odstoupit bez uvedení důvodu do 14 dnů ode dne převzetí zboží. Toto právo nemá v případech uvedených v § 1837 o.z., mimo jiné:
a) bylo-li zboží upraveno podle jeho přání,
b) jedná-li se o zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,
c) jedná-li se o zboží v uzavřeném obalu, které kupující z obalu vyňal a z hygienických důvodů je není možné vrátit,

19. Pro odstoupení od smlouvy může kupující využít vzorový formulář.

20. Odstoupení od smlouvy zašle kupující na adresu prodávajícího uvedenou v těchto ob-chodních podmínkách.

21. Kupující, který odstoupil od smlouvy, je povinen vrátit prodávajícímu zboží do 14 dnů od odstoupení. Zboží musí být nepoškozené, neopotřebené a neznečištěné a je-li to možné, v původním obalu. Nárok na náhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jed-nostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

22. Kupující nese náklady spojené s vrácením zboží prodávajícímu, a to i v případě, kdy zboží nemůže být pro svou povahu vráceno obvyklou poštovní cestou.

23. Odstoupí-li kupující od smlouvy, vrátí mu prodávající kupní cenu, a to bezodkladně, nejpozději však do 14 dnů od odstoupení, ne však dříve, než mu kupující vrátí zboží.

VADY

24. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 o.z. a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

SPORY

25. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká ob-chodní inspekce, se sídlem Praha 2, Nové Město, Štěpánská 567/15, IČ 00020869, in-ternetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Je možno využít též platformu pro řešení sporů on-line na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem tamtéž, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského par-lamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013, o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

26. Prodávající kupujícího ve smyslu ustanovení čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) v souvislosti se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely plnění kupní smlouvy, pro účely jednání o uzavření kupní smlouvy a pro účely plnění veřejnoprávních povinností prodávajícího, upozorňuje na následující skutečnosti:

27. Prodávající zpracovává osobní údaje, které mu kupující sám na základě vlastní vůle po-skytne. Jde o údaje, které prodávající potřebuje k vyřízení objednávky, jako např. jméno a příjmení kupujícího, doručovací adresa, telefon a email. Poskytne-li kupující osobní údaje třetích osob (např. adresáta květinového daru), nese odpovědnost za tyto údaje a za souhlas jejich nositele s jejich poskytnutím.

28. Prodávající může osobní údaje zpracovávat také z důvodu, že je potřebuje k uplatnění svých práv a právních nároků, jako např. v případě, že mu bude kupující dlužit, jakož i z důvodu, že je potřebuje pro účely kontrol prováděných orgány veřejné moci a z dalších obdobně závažných důvodů.

29. Prodávající poskytnuté osobní údaje zpracovává sám a nepředává je jinému subjektu. Výjimkou jsou případy související s plněním závazků z kupní smlouvy. Prodávající pře-dává poskytnuté osobní údaje smluvnímu partnerovi, který zajišťuje dopravu zboží.

30. Prodávající nemá údaje o účtech ani platebních kartách, kterými kupující platí. Tyto údaje má pouze zabezpečená platební brána. Poskytovatelem platební brány je ____________.

31. Prodávající zpracovává osobní údaje po dobu trvání smluvního vztahu a dále po dobu dvou let od jeho ukončení, leda by kupující dříve než za dva roky odvolal svůj souhlas se zpracováním.

32. Osobní údaje, které jsou nezbytné pro řádné poskytnutí služeb, resp. pro splnění všech povinností prodávajícího, ať již tyto povinnosti vyplývají ze smlouvy nebo z právních předpisů, zpracovává prodávající bez ohledu na souhlas kupujícího po dobu stanovenou právními předpisy či v souladu s nimi (např. u daňových dokladů jde nejméně o deset let).

33. K zabezpečení osobních údajů zavedl prodávající přiměřená opatření jak technického, tak organizačního rázu. Tato opatření jsou pravidelně aktualizována.

34. Kupující má právo
a) kdykoliv odvolat svůj souhlas se zpracováním svých osobních údajů,
b) své osobní údaje opravit či doplnit,
c) požadovat, aby bylo zpracování jeho osobních údajů omezeno,
d) vznést proti zpracovávání svých osobních údajů námitku či stížnost,
e) na přístup ke svým osobním údajům a na jejich přenesení,
f) být informován o porušení zabezpečení svých osobních údajů
g) za určitých podmínek na výmaz některých osobních údajů, tzv. právo být „zapome-nut“; výmaz se však nedotkne údajů na dokumentech, které je prodávající povinen podle právních předpisů uchovávat (např. faktury či dobropisy), nebo údajů, které prodávající potřebuje pro určení, výkon nebo obhajobu svých právních nároků.

35. Prodávající krom toho zpracovává údaje o osobách, které navštíví jeho webové stránky, jako např. IP adresa, datum a čas přístupu, informace o internetovém prohlížeči, operač-ním systému či nastavení jazyka, a chování těchto osob webových stránkách, jako např. jaké odkazy navštíví a které zboží je zobrazeno. Tyto údaje jsou anonymizované, a proto je prodávající nedokáže přiřadit konkrétnímu uživateli.

36. Dochází i k automatickému zpracování cookies (malý textový soubor, který vznikne na-vštívením každé webové stránky, a který se využívá jako standardní nástroj pro ukládání informací). Poznatky z cookies prodávající používá i pro reklamní účely. Kupující může zpracování cookies eliminovat tím, že použije ve svém internetovém prohlížeči funkci anonymního prohlížení, nebo ukládání cookies zcela zakáže.

37. Domnívá-li se kupující, že prodávající jeho osobní údaje zpracovává protiprávně, může podat stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů se sídlem Praha 7, Holešovice, Pplk. Sochora 727/27, IČ 70837627, internetová adresa: https://www.uoou.cz/.

ZÁVĚREM

38. Vztahy mezi prodávajícím a kupujícím se řídí právním řádem České republiky. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí právem České republiky. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

39. Prodávající je oprávněn tyto obchodní podmínky měnit či doplňovat. Tím nejsou dotčena práva a povinnosti, pokud vzniknou po dobu účinnosti předchozího znění.

40. Odkazem na tyto obchodní podmínky se v souladu s ustanovením § 1751 o.z. určuje obsah kupní smlouvy.

41. Tyto obchodní podmínky platí od 1. března 2021.

 

information about luxury https://www.gradewatches.to. https://www.patekphilippe.to/ usa relates to the very to manufacture a fill out watch business.. the proper management about wrists and hands, spirit and additionally technique is definitely a need for cheap noobfactory. the modern design of cheap https://pl.watchesbuy.to under $54 is fantastic. 100% quality assurance youngsexdoll.com. best https://www.valentinoreplica.ru/ represents the undoublt design and style everywhere.
shed plans
logindunia777 slot gacor